Oudergeledingen en medezeggenschap

Schoolkring en medezeggenschapsraad

Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan die besluiten ter instemming krijgt voorgelegd. Onze schoolkring bestaat uit zes ouders die ongeveer zes keer per jaar vergaderen samen met de directeur en een MR-lid uit de personeelsgeleding. Eén van de ouders is namens de oudergeleding MR-lid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de negen aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging. 

Samenstelling schoolkring

Rogier Vedelaar - voorzitter                                                                                                                                                                                                                                                      Tjitske Bosma – penningmeester                                                                                                                                                                                                                                            Denise van Hoeven - Secretaris                                                                                                                                                                                                                                          Tabitha Eisses-Buurman & Marlien Vedelaar – Lid schoolkring

Samenstelling medezeggenschapsraad    

Ouder: Rogier Vedelaar                                                                                                    
Teamlid: Anika Mulder

Activiteitencommissie    

De activiteitencommissie helpt de school bij de organisatie van activiteiten op school, zoals thema-activiteiten, schoolfeesten, schoolreisjes en sportevenementen.

Samenstelling activiteiten commissie                                                                            

Ouders: Tabitha Eisses-Buurman                                                                                                                                                                                                                                            Teamlid: Jeannet Feijen-Snippe