Zorgstructuur

Optimale kansen door zorgsysteem op school

Kinderen verschillen in ontwikkeling, leerstijl en capaciteiten. We sluiten ons onderwijs aan bij de mogelijkheden. Daarom werken we met een zorgsysteem, zodat we waarborgen dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen.


• Signaleren


De zorg begint in de groep. Iedere groepsleerkracht observeert de leerlingen, bekijkt het werk en het spel en stelt zichzelf allerlei vragen zoals: hoe zit het kind in zijn vel, hoe verloopt de ontwikkeling, hoe is de omgang met andere kinderen, lukt het met de leerstof. Een leerkracht kan door de dagelijkse signalering vaak direct inspelen op wat het kind nodig heeft.


• Toetsen


Met toetsen die bij een methode horen kunnen we zien of een kind de leerstof begrijpt of nog extra hulp nodig heeft. We gebruiken daarnaast methode-onafhandelijke toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem voor technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Zo kunnen we eventuele achterstanden signaleren.


• Helpen


De gegevens van de signalering zijn de basis voor de hulp bij problemen en zorgen. We bespreken dit in een leerlingbespreking of goepsbespreking en maken afspraken die we beschrijven in een groepsplan. De leerkracht gaat hiermee aan de slag. Het effect van de hulp wordt geëvalueerd  met de intern begeleider. Waar nodig wordt een groepsplan bijgesteld. Ouders of verzorgers worden uiteraard betrokken bij de zorg en het te volgen traject.