Visie

Uitgangspunten voor ons onderwijs

1. De Bijbel is de basis en inspiratiebron voor het omgaan met elkaar en met jezelf.

 • Daarom gaan ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen respectvol en vergevingsgezind met elkaar om.
 • Daarom leren we de kinderen dat ze (mede) verantwoordelijk zijn voor zichzelf, hun gedrag, hun leren, de ander en de omgeving.

2. Alle kinderen moeten kansen krijgen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen.

 • Daarom werken we aan een klimaat waarin ze met plezier naar school gaan.
 • Daarom laten we hen voelen en weten dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn.
 • Daarom ligt de kennis die we overbrengen dichtbij hun belevingswereld.

3. Relatie, veiligheid, competentie en autonomie zijn basisbehoeften waarbinnen mensen zich goed voelen.

 • Daarom werken we aan een schoolklimaat waar kinderen zich veilig voelen.
 • Daarom geven we vertrouwen.
 • Daarom zorgen we ervoor dat elk kind het gevoel heeft zich te ontwikkelen en grip krijgt/heeft op de leerstof.
 • Daarom geven we kinderen invloed op wat er gebeurt, leren we ze zelfstandig werken en keuzes maken.
 • Daarom gaan we uit van het kind, stemmen af op de behoefte, stimuleren talenten en ondersteunen waar nodig.
 • Daarom leren we kinderen leren: met elkaar en van elkaar, in een uitdagende leeromgeving, actief en betrokken in betekenisvolle situaties en met hoofd, hart en handen.