Onderwijsaanbod

Passend onderwijs

Wij richten ons op passend onderwijs en kwalitatief goed onderwijs. Om alle kinderen goed te kunnen helpen werken we met groepsplannen. We richten ons onderwijs voor de vakken rekenen, spellen en lezen zoveel mogelijk in op de behoeften van kinderen, zodat we eruit halen wat erin zit. Kinderen in de groepen 5 t/m 8 die meer kunnen prikkelen en stimuleren we tot het werken met de lesmethode ‘Levelwerk’ en de plusklas van Fiers. Met de komst van het passend onderwijs is een veilig klimaat nog belangrijker. De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen heeft daarom onze nadrukkelijke aandacht.

Onderwijsaanbod met oog voor verschillen

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de kinderen van een groep dezelfde basisstof krijgen aangeboden. We houden er rekening mee dat ieder kind anders is. Zo kan het ene kind meer leerstof verwerken en heeft een ander kind meer instructie nodig.

Zelfstandig werken   

Na de gezamenlijke instructie krijgen sommige kinderen extra instructie en/of andere verwerkingsstof, terwijl andere kinderen zelfstandig werken. Ook krijgen kinderen die meer leerstof aan kunnen extra leerstof en verdiepingsstof. Om het omgaan met deze verschillen goed te organiseren zijn er binnen de school- en klassenorganisatie een aantal vaste gegevens. Zo is er in iedere groep een instructietafel. Daar kan de leerkracht aan een klein groepje extra instructie geven, terwijl de andere kinderen zelfstandig werken.

Individuele aandacht

We werken in alle groepen met een teken voor uitgestelde aandacht. Kinderen werken dan zelfstandig en de leerkracht kan kinderen individueel extra begeleiden. Tijdens werkmomenten lopen de leerkrachten een vaste route door de klas. Alle kinderen krijgen zo aandacht en kunnen als ze dit nodig hebben door de leerkracht worden geholpen.