Meer/hoogbegaafdheid

Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Kiel hanteert een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Uitdaging in bovenschoolse plusklas

Fiers heeft een bovenschoolse plusklas voor (hoog) begaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8: 'Manifesto'. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de negen scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De plusklas wordt georganiseerd door de werkgroep 'Manifesto'. Als kinderen die aan de criteria voor de plusklas voldoen worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt elke woensdagochtend les op CBS Dr. Picardt in Coevorden. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op hun eigen school verder werken aan de opdrachten die ze vanuit de 'Manifesto' krijgen.

Doelstellingen plusklas voor hoogbegaafde leerlingen:

 • Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
 • Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 • Werken op hun eigen niveau
 • Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 • Uitdaging in werkopdrachten
 • Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 • Leren samenwerken met anderen
 • Leren structureren van het werk
 • Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 • Meer uitdagende leerstof
 • Een hoger abstractieniveau
 • Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 • Vakgebieden in samenhang aanbieden
 • Variatie in aanbod
 • Aansluiten bij de interesse van de leerling