Kwaliteit

Fundament voor later

Het onderwijs op CBS De Kiel is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en telt 8 leerjaren, die de leerlingen in beginsel aaneensluitend kunnen doorlopen. Het onderwijs is zo ingericht dat het ook het fundament legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Doorgaande ontwikkeling

In de wet op primair onderwijs staat dat kinderen recht hebben op een doorgaande ontwikkeling. Dit betekent onder andere dat de leerinhouden en leermiddelen op elkaar zijn afgestemd. Kinderen leren verschillend en daar kijken we goed naar. Waar nodig krijgen kinderen extra hulp, andere lesstof of extra leerstof aangeboden.

Vernieuwingen en veranderingen

We sluiten in ons onderwijsaanbod aan bij de vernieuwingen en veranderingen in de maatschappij. De teamleden volgen daarom regelmatig cursussen en de school schaft planmatig nieuwe lesmethodes en materialen aan.

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden in hun ontwikkeling gevolgd met Cito-toetsen. De resultaten hiervan worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan nemen we ook toetsen af. Leerlingen van groep 7 maken de Cito-entreetoets en in groep 8 nemen we in april de Cito-eindtoets basisonderwijs af.

Voortdurend aandacht voor onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit heeft onze voortdurende aandacht. We zorgen er voor dat onze leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Daarom stellen onszelf permanent een aantal vragen:

  1. Wat beloven wij?
  2. Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
  3. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
  4. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
  5. Welke aspecten willen we verbeteren? En: hoe pakken we dat aan?

Schoolplan en jaarplan

De veranderingen en verbeteringen die we voor de komende jaren gepland hebben, beschrijven we in het schoolplan. Voor ouders en verzorgers ligt dit ter inzage op school. Het huidige schoolplan is gemaakt voor de jaren 2015-2019, het is een meerjarenbeleidplan.

Voor elk schooljaar stellen we gebaseerd op het schoolplan een jaarplan op. Hierin staat de verantwoording over het afgelopen schooljaar en een beschrijven van de activiteiten voor het komend schooljaar. Ter advisering en instemming wordt het aangeboden aan de schoolkring/MR en ter goedkeuring aan het bestuur.