Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren

In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders en verzorgers ter inzage op school.

Ontwikkelingen in schooljaar 2021-2022

1. PBS 

In schooljaar 2021-2022 blijft PBS enorm belangrijk op C.b.s. de Kiel. Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich vooral kunnen richten op het leren en samen plezier maken. In deze schoolbrede aanpak krijgen onze leerlingen les in positief gedrag. Onze leerlingen weten op deze manier wat er van ze verwacht wordt in de klas, op de gang en het schoolplein. De gemaakte afspraken hangen zichtbaar in onze school en zijn te koppelen aan onze kernwaarden: Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Eerlijkheid. Dit schooljaar zullen we een teamscholing volgen van PBS, zodat het echt een schoolbrede aanpak blijft. In deze scholing leren wij ons nog meer te richten op het welbevinden van uw kind en u als ouder. 

2. Didactisch handelen

Het didactisch handelen van onze leerkrachten is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij waren afgelopen schooljaar en zijn komend schooljaar bezig om het instructiemodel “EDI” eigen te maken en hierin te bepalen wat voor ons werkt en helpend is. EDI staat voor expliciete directe instructie. Wij geven waar kan les volgens deze vaste structuur. Wij wisselen als teamleden onderling ideeën uit en ondervinden dat deze manier van instructie geven veel oplevert voor ons als leerkracht en voor onze leerlingen.

Een goede les heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen. Tijdens de les controleren we voortdurend of de leerlingen de lesstof begrijpen. Wij kunnen op deze manier effectieve feedback geven aan de leerling als er fouten gemaakt worden of als het juist enorm goed gaat. Effectieve feedback heeft bewezen effect op de leerresultaten van leerlingen. Tijdens een EDI-les zijn de leerlingen voortdurend actief betrokken. Wij benutten de coöperatieve werkvormen en bewegend leren om onze lessen actief te houden.

3. Nieuwe Rekenmethode

Afgelopen schooljaar hebben wij als team onderzocht welke methode goed bij onze school en onze leerlingen past. Wij hebben gekozen voor de methode ´pluspunt 4´. Deze methode is voor groep 1 t/m 8. Dit schooljaar gaan we starten met deze vernieuwde methode. We willen de methode goed implementeren, daarom zullen we hierin geschoold gaan worden. We zullen alle mogelijkheden van de methode gaan ontdekken.

4. Nieuw rapport > Portfolio!

Het rapport komt dit jaar in een nieuw jasje en heet vanaf volgend jaar ‘Portfolio’. Het portfolio krijgt een leerling-, leerkracht- en oudergedeelte. In het leerling gedeelte zullen we met de leerling in gesprek gaan om zo de onderwijsbehoeften van ieder kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zult u leerlingenwerk terugzien in de portfoliomappen. In het leerkracht gedeelte blijft u op de hoogte van de schoolse resultaten. In het oudergedeelte willen we u betrekken bij de ontwikkeling en vragen wij u om uw kind te complimenteren.

5. Buitenschools leren

Leren vindt bij ons niet alleen op school plaats, maar steeds meer ook daarbuiten. We willen graag gebruikmaken van de kracht van het buitenschoolse leren. We proberen er dan ook nadrukkelijk verbinding mee te zoeken. Leerlingen leren in diverse omgevingen. Om dat leren succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er een verbinding is tussen die omgevingen. De excursies die wij organiseren zijn dan ook een onderdeel van het lesprogramma. Buitenschools leren heeft een positief effect op schoolbetrokkenheid, interesseontwikkeling én de motivatie om verder te leren in de toekomst.

Hierin werken wij nauw samen met C.b.s. de Slagkrooie