Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren

In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders en verzorgers ter inzage op school.

Ontwikkelingen in schooljaar 2019-2020

1. Leesverbeterproject

We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen. Enige jaren geleden zijn we gestart met het leesverbeter traject in samenwerking met de bibliotheek. In schooljaar 2018 - 2019 wordt de schoolbieb wederom uitgebreid en mogen leerlingen boeken meenemen naar huis. Ook zullen in alle groepen leuke leesactiviteiten plaatsvinden.

2. Bewegend leren

Dit schooljaar willen we ons als team verdiepen in bewegend leren en het geleerde toepassen in de dagelijkse praktijk. Bewegend leren heeft indirect een positieve invloed op de leerresultaten van kinderen omdat het een positieve invloed heeft op de hersenstructuur en hersenactiviteiten. In de klas bewegend leren betekent cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof afwisselen met bewegingsactiviteiten. Bijvoorbeeld door tussen het leren door tien minuten fysiek bezig te zijn met dansen, springen of anderszins bewegen. Bewegend leren in de klas tijdens het leren betekent bewegend optellen, vermenigvuldigen, spellen, leerstof herhalen et cetera. 

3. Buitenschools leren

Leren vindt bij ons niet alleen op school plaats, maar steeds meer ook daarbuiten. We willen graag gebruikmaken van de kracht van het buitenschoolse leren. We proberen er dan ook nadrukkelijk verbinding mee te zoeken. Leerlingen leren in diverse omgevingen. Om dat leren succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er een verbinding is tussen die omgevingen. De excursies die wij organiseren zijn dan ook een onderdeel van het lesprogramma. Buitenschools leren heeft een positief effect op schoolbetrokkenheid, interesseontwikkeling én de motivatie om verder te leren in de toekomst. In schooljaar 2019 - 2020 organiseren we minimaal drie excursies.

4. Gepersonaliseerd leren

In schooljaar 2017 - 2018 zijn we gestart met gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat de leerling meer centraal staat in het onderwijsproces. Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op individuele leerlingen toegespitste leerprocessen. Met behulp van Gynzy kunnen we leerlingen voorzien van individuele leertrajecten. De basis van gepersonaliseerd leren is een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling worden vastgelegd. Op basis daarvan worden de instructies en opdrachten aangepast voor die specifieke leerling. Het kan zijn dat leerlingen daarbij worden verdeeld in vooraf vastgestelde leertrajecten, die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment staan. 

5. Coöperatief leren

Coöperatief leren is een vorm van actief en constructief leren. Het gaat op school niet alleen om het overdragen van kennis door de leerkracht, maar het is vooral belangrijk dat leerlingen leren informatie te verzamelen en te verwerken. Coöperatief leren stimuleert dat leerlingen actief informatie verwerven, bewerken, toepassen of oefenen. Doordat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uitleggen en hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. De kans dat daardoor het geleerde op school ook in situaties buiten de school wordt toegepast, wordt hierdoor vergroot.

Techniek onderwijs

In een samenleving waarin techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met technische vaardigheden en kennis. Als je kinderen vroeg in aanraking brengt met techniek, dan is de kans groter dat ze kiezen voor een loopbaan in de technische sector. Daarom krijgt techniekonderwijs een vaste plaats in ons onderwijsaanbod. We willen techniek een prominente plaats geven in ons onderwijs. Daarom zijn er weer techniekweken op onze school en zal ons project in het teken staan van techniek. Tevens willen we meer leerlingen kennis laten maken met de techniekklassen.

Kind als uitgangspunt

Kinderen verschillen onderling in aanleg en de manier waarop ze leren. Daar houden we rekening mee. We stemmen de lesstof en instructie af op de behoefte van de leerlingen en zorgen ervoor dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent dat we ons organisatiemodel gaan aanpassen. We volgen de leerling in zijn ontwikkeling. We zetten meer digitale middelen in om de leerling op maat te bedienen. We voeren regelmatig gesprekken met leerlingen om hen actief te betrekken bij het leerproces. Wij vinden dat kinderen heel goed kunnen aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Vaak zal het gesprek gaan over de individuele doelen waaraan het kind werkt. 

Veilig sociaal klimaat.

Met de komst van het passend onderwijs is een veilig klimaat nog belangrijker geworden. We blijven ons daarom nadrukkelijk bezighouden met de sociaal emotionele ontwikkeling. In samenwerking met Yorneo zijn we in schooljaar 2014 -2015 gestart met PBS. Met een schoolbrede aanpak willen we het gewenste gedrag stimuleren. 

Plusklas

Fiers Coevorden heeft een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de middenbouw- en bovenbouwgroepen. Het is een aanbod van de tien Fiers-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

Leerlingenraad

Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen waarbij ze direct betrokken zijn. In schooljaar 2013 -2014 is de leerlingenraad van start gegaan. Dit is een forum waarin vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 met elkaar praten over allerlei zaken op school die voor leerlingen van belang zijn.