Oudergeledingen en medezeggenschap

Schoolkring en medezeggenschapsraad                                              
Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan die besluiten ter instemming krijgt voorgelegd.                                                                
Onze schoolkring bestaat uit vijf ouders die tien keer per jaar vergaderen samen met de directeur en een MR-lid uit de personeelsgeleding. Eén van de ouders is namens de oudergeleding MR-lid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad                                   
De vereniging Fiers heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.

Samenstelling schoolkring:    

Marlien Vedelaar - voorzitter                                                              
 

Samenstelling medezeggenschapsraad                                        
Ouder:                                                                                                            
Mevr. Mirjam Langelaar                                                                                 
Teamlid:                                                                                                        
Mevr  Elleke van Ludolphij

Activiteitencommissie                                                                                  
De activiteitencommissie helpt de school bij de organisatie van activiteiten op school, zoals schoolfeesten, schoolreisjes en sportevenementen. Daarnaast voert de commissie zelfstandig taken uit, zoals het organiseren van oud papieracties, het beheren van de oud papiergelden en subsidies, jaarlijks een ouderavond.

Activiteiten commissie                                                                            
Ouders:                                                                                                        
Mevr. Jenny Dokter                                                                                    
Mevr. Diana Bloeming                                                                                                                                                                                                                            
Mevr. Sanneke Bremer                                                                                      
Mevr. Mirjam Langelaar                                                                                    
Teamlid:                                                                                                          
Juf Jeannet