Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren

In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders en verzorgers ter inzage op school.

Ontwikkelingen in schooljaar 2015-2016

Techniek onderwijs In een samenleving waarin techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met technische vaardigheden en kennis. Als je kinderen vroeg in aanraking brengt met techniek, dan is de kans groter dat ze later kiezen voor een loopbaan in de technische sector. Daarom krijgt techniekonderwijs een vaste plaats in ons onderwijsaanbod.

Plusklas

Fiers heeft een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de middenbouw- en bovenbouwgroepen. Het is een aanbod van de negen Fiers-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

Veilig sociaal klimaat.

Met de komst van het passend onderwijs is een veilig klimaat nog belangrijker geworden. We blijven ons daarom nadrukkelijk bezighouden met de sociaal emotionele ontwikkeling. In samenwerking met Yorneo zijn we in schooljaar 2014 -2015 gestart met PBS. Met een schoolbrede aanpak willen we het gewenste gedrag stimuleren. 

Leerlingenraad.

Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen waarbij ze direct betrokken zijn. In schooljaar 2013 -2014 is de leerlingenraad van start gegaan. Dit is een forum waarin vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 met elkaar praten over allerlei zaken op school die voor leerlingen van belang zijn.