Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren

In ons schoolplan hebben we dit vertaald in doelstellingen die we door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers willen bereiken. Het schoolplan ligt voor ouders en verzorgers ter inzage op school.

Ontwikkelingen in schooljaar 2018-2019

Leesverbeterproject We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen. Enige jaren geleden zijn we gestart met het leesverbeter traject in samenwerking met de bibliotheek. In schooljaar 2018 - 2019 wordt de schoolbieb wederom uitgebreid en mogen leerlingen boeken meenemen naar huis. Ook zullen in alle groepen leuke leesactiviteiten plaatsvinden.

Techniek onderwijs

In een samenleving waarin techniek een grote rol speelt, is behoefte aan mensen met technische vaardigheden en kennis. Als je kinderen vroeg in aanraking brengt met techniek, dan is de kans groter dat ze kiezen voor een loopbaan in de technische sector. Daarom krijgt techniekonderwijs een vaste plaats in ons onderwijsaanbod. We willen techniek een prominente plaats geven in ons onderwijs. Daarom zijn er weer techniekweken op onze school en zal ons project in het teken staan van techniek. Tevens willen we meer leerlingen kennis laten maken met de techniekklassen.

Kind als uitgangspunt

Kinderen verschillen onderling in aanleg en de manier waarop ze leren. Daar houden we rekening mee. We stemmen de lesstof en instructie af op de behoefte van de leerlingen en zorgen ervoor dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent dat we ons organisatiemodel gaan aanpassen. We volgen de leerling in zijn ontwikkeling. We zetten meer digitale middelen in om de leerling op maat te bedienen. We voeren regelmatig gesprekken met leerlingen om hen actief te betrekken bij het leerproces. Wij vinden dat kinderen heel goed kunnen aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Vaak zal het gesprek gaan over de individuele doelen waaraan het kind werkt. 

Plusklas

Fiers heeft een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de middenbouw- en bovenbouwgroepen. Het is een aanbod van de negen Fiers-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

Veilig sociaal klimaat.

Met de komst van het passend onderwijs is een veilig klimaat nog belangrijker geworden. We blijven ons daarom nadrukkelijk bezighouden met de sociaal emotionele ontwikkeling. In samenwerking met Yorneo zijn we in schooljaar 2014 -2015 gestart met PBS. Met een schoolbrede aanpak willen we het gewenste gedrag stimuleren. 

Leerlingenraad.

Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen waarbij ze direct betrokken zijn. In schooljaar 2013 -2014 is de leerlingenraad van start gegaan. Dit is een forum waarin vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 met elkaar praten over allerlei zaken op school die voor leerlingen van belang zijn.